ANBI informatie

Activiteiten

Minimaal 2x per jaar komt het bestuur in vergadering bijeen ter bespreking / beoordeling van ingediende subsidie-aanvragen en ter behandeling van bestuurszaken waaronder

  • het zich laten informeren door de vermogensbeheerder aangaande de stand van zaken van het vermogen van de Stichting
  • het zich laten informeren door de rentmeester aangaande de stand van zaken m.b.t. pachtcontracten/pachters
  • tweejaarlijks contact met de pachters middels een bezoek aan de pachters
  • het jaarlijks bespreken van de jaarrekening met de accountant

Financiële verantwoording

Verkorte staat van baten en lasten

Baten
Pachtopbrengsten 58.256
Opbrengsten effecten 243.781
Financiële baten 5.146
Som der baten 307.183
Lasten
Toegezegde subsidies 96.540
Financiële lasten 41.568
Kosten onroerende goederen 11.922
Algemene kosten 29.154
Som der lasten 179.184
Saldo 127.999

Daadwerkelijke bestedingen

Hieronder is een overzicht gegeven van de daadwerkelijke bestedingen per rubriek. De bedragen zijn uitgekeerd overeenkomstig de doelstelling van Stichting Fonds de Gavere.

Rubriek Bedrag
Gehandicaptenzorg 18.350
Welzijnszorg algemeen 54.080
Totaal 72.430

Voorgenomen bestedingen

Stichting Fonds de Gavere is voornemens om, in overeenstemming met haar doelstelling, uit te keren in 2015. De gerealiseerde opbrengsten van beleggingen kunnen van invloed zijn op de daadwerkelijke bestedingen.