Fonds de Gavere financiert activiteiten en projecten op het gebied van de eerstelijns gezondheidszorg in de provincie Friesland.

Fonds de Gavere heeft als doel het ‘thuis zijn’ of de ‘thuisvervangende situatie’ voor inwoners in de provincie Friesland te bevorderen.

Stichting

Wat doet Fonds de Gavere?

De Stichting heeft ten doel het ondersteunen van organisaties die werkzaam zijn ten behoeve van de volksgezondheid in het algemeen en ten behoeve van de verzorging en verpleging in de thuissituatie of thuisvervangende situatie van bewoners van de provincie Friesland in het bijzonder, met dien verstande dat in de ondersteuning- indien redelijkerwijs mogelijk- bijzondere aandacht wordt gegeven aan tuberculose danwel een vergelijkbare aandoening of ziekte.

Beleidsplan q Bestuur q

Voor wie is Fonds de Gavere?

Fonds de Gavere verstrekt subsidies ten behoeve van het bevorderen van de thuissituatie of de thuisvervangende situatie van de inwoners van de provincie Friesland, zijnde organisaties die vallen onder een rechtspersoon. Dit ten behoeve van de eerstelijns gezondheidszorg en bij voorkeur in relatie tot de oorspronkelijke doelstelling: het bestrijden van tuberculose. Raadpleeg het stappenplan om te bepalen of uw organisatie in aanmerking komt voor ondersteuning.

Ga naar het stappenplan d

Historie van Fonds de Gavere

Het Fonds De Gavere dateert van 1963 en is ontstaan uit een legaat. Een jaar later wordt het een stichting. Het vermogen heeft vooral gediend als zekerheid tijdens de bouw van het PFK-kantoor. Daarna is het gebruikt als reserve voor mogelijke problemen bij het invoeren van de AWBZ-financie­ring. In 1988 fuseren vier fondsen (Mejuffrouw A.G. van Hulstfonds, het dr. Overboschfonds, het Heytfonds en het Fonds de Gavere) onder de naam Fonds De Gavere.

Volledige historie q

Stichting Fonds de Gavere
Beleidsplan 2013

Stichting Fonds De Gavere (hierna: de stichting) is op 30 augustus 1967 opgericht en is statutair gevestigd in Leeuwarden. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd en vastgesteld bij akte de dato 8 november 2006.

Op 27 september 2007 heeft een fusie plaatsgevonden tussen de Stichting Fonds De Gavere (verkrijgende rechtspersoon) en de Herman Koert Mulder Stichting (verdwijnende rechtspersoon). Deze fusie heeft niet geresulteerd in een aanpassing van de doelstelling van Stichting Fonds de Gavere.

De stichting heeft met name ten doel het ondersteunen van organisaties die werkzaam zijn ten behoeve van de volksgezondheid. Voor de precieze doelomschrijving zoals deze is opgenomen in de statuten, verwijzen wij u naar hoofdstuk 2 van het beleidsplan.

Het beleidsplan geeft onder meer inzicht in de doelstelling, het bestuur en het beleid van de stichting. Het beleidsplan geldt voor het jaar 2013. Begin 2014 zal het beleidsplan herzien worden en vastgesteld worden voor een periode van vijf jaar (2013-2017).

Ons beleidsplan downloaden & afdrukken

Download het beleidsplan als PDF document q

Bestuur van Fonds de Gavere

De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit vijf leden. De bestuurderleden verdelen de functies van voorzitter, secretaris, penningmeester en andere functionarissen.

Het bestuur bestaat uit ten minste vijf leden welke worden gekozen op basis van ervaring en deskundigheid op het gebied van de gezondheidszorg, financiën en juridische zaken.

Een lid van het bestuur wordt benoemd door het bestuur voor een zittingsperiode van vier jaren en kan maximaal twee keer herbenoemd worden. In geval van vacatures zorgt het bestuur zelf voor invulling van de vacature, waarbij de functies van secretaris en penningmeester eventueel door één persoon kunnen worden vervuld.

De leden van het bestuur genieten geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Huidige samenstelling van het bestuur

Op dit moment is de samenstelling van het bestuur als volgt:

 1. Dr. W.J.  van der Kam, voorzitter
 2. Mevr. E.H. Bakker-Oosterheert, secretaris
 3. Mr. K.A. Breuker, penningmeester
 4. Drs. J.J. Bakker, lid
 5. Mevr. S. Iest-Onrust, lid
 6. Mevr. C.C. Koenders-de Rijke, lid

Volledige historie van
Fonds de Gavere

Tussen 1905 en 1988 is de Provinciale Friese Kruisvereniging (PFK) nauw betrokken bij het beheer van een viertal fondsen te weten het Mejuffrouw A.G. van Hulstfonds, het dr. Overboschfonds, het Heytfonds en het Fonds de Gavere.

Tussen 1905 en 1908 wordt uit bijzondere giften de basis gelegd voor het Mejuffrouw A. G. van Hulstfonds. Tot 1979 is dat onderdeel van het PFK-vermogen. De middelen van het fonds dienen voornamelijk voor het financieren van gebouwen voor de tuberculosebestrijding. Rente en aflossing komen uit over­heidssubsidies. Met het oog op de komende financiering op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt in 1979 een deel van het PFK-vermogen ondergebracht bij het fonds, dat tegelijkertijd wordt omgezet in een zelfstandige stichting. Na 1978 verstrekt het fonds een lening voor het kantoorgebouw van de PFK en subsidieert het enkele projecten.

Het Dr. Overboschfonds is vanaf 1910 een vereveningsfonds. Het verdeelt onder plaatselijke kruisverenigingen overheidssubsi­dies voor de verpleging van tbc-patiënten. In 1948 verruimt het fonds zijn doelstellingen. Uit de opbrengsten van quota van plaatselijke kruisverenigingen en van twee collectes financiert het ook projecten van de PFK. De vereveningsfunctie blijft in stand tot 1965.

0000254429

0000254428

Het Heytfonds is in 1929 opgericht als stichting op basis van een legaat. Tot 1965 heeft het tbc-patiënten financieel onder­steund bij woningverbetering en ook met verpleeggelden.

Het Fonds De Gavere dateert van 1963 en is eveneens ontstaan uit een legaat. Een jaar later wordt het een stichting. Het vermogen heeft vooral gediend als zekerheid tijdens de bouw van het PFK-kantoor. Daarna is het gebruikt als reserve voor mogelijke problemen bij het invoeren van de AWBZ-financie­ring.

In 1988 fuseren de vier onder de naam Fonds De Gavere.

Globaal geschat hebben de fondsen in de periode 1905-2004 drie miljoen euro uitgegeven aan subsidies.

Historie downloaden & afdrukken

Download de volledige historie (tot 2004) als PDF document

Projecten

Ronald McDonaldhuis Leeuwarden/Beetsterzwaag

Er is een bijdrage gegeven aan de inrichtingskosten bij de nieuwbouw van de Ronald McDonaldhuizen bij het Medisch Centrum Leeuwarden en bij Revalidatie Friesland te Beetsterzwaag. In een Ronald McDonaldhuis kunnen ouders  (en broertjes/zusjes) van ernstig zieke kinderen verblijven gedurende de tijd dat hun kind in ziekenhuis/revalidatie-centrum is opgenomen om zo dicht bij hun zieke kind te zijn en als gezin bijeen te kunnen zijn. Dit is bevorderend voor de thuissituatie.

Subsidie verstrekt in 2003 en 2011

UMCG

Onderzoek inzake een hypertensieproject. Dit financiële ondersteuning is verleend op basis van de doelstelling dat dit ten behoeve komt van  de eerstelijnsgezondheidszorg.

Subsidie verstrekt in 2010

Boodschappenbelbus Nyefurd

Een bijdrage is gegeven aan het Nationaal Ouderenfonds  t.b.v. de opstartkosten bij de aanschaf van een Boodschappenplusbus te Nyefurd. Doelstelling: bevorderen van de thuissituatie.

Subsidie verstrekt in 2009

Vrienden van de Tropische kas

Een bijdrage is verleend ten behoeve van het verbeteren van de toegankelijkheid voor gehandicapten. Deze bijdrage is gedaan vanuit het oogpunt van het verbeteren van de thuissituatie.

Subsidie verstrekt in 2011

Manege Onder de Linden

Hier wordt therapeutisch en recreatief paardgereden door/paardrijles gegeven aan mensen met een beperking. Een bijdrage is gegeven bij de totstandkoming van de nieuwbouw in het kader van het bevorderen van de thuissituatie.

Subsidie verstrekt in 2010 en 2011

Hospices in o.a. Heerenveen en Drachten

Bijdrage in de inrichtingskosten van de hospices (huis waar men kan verblijven als het levenseinde nadert en verzorging in de thuissituatie niet meer mogelijk is) zijn gedaan op basis van het verbeteren van de thuisvervangende situatie.

Subsidie verstrekt in 2010, 2011 en 2012

Sailwise

Financiering van de meerkosten voor watersportvakanties voor mensen met een beperking komende uit de provincie Friesland. Deze subsidie is verstrekt op basis van de verbetering van de thuissituatie.

Subsidie verstrekt in 2013

St. Freonen Helphun Fryslân

Ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek naar de inzet van hulphonden ten behoeve van  Brittle diabeten. De hulphonden leren situaties in te schatten en de diabetici te ondersteunen. Dit voldoet aan de doelstelling van het verbeteren van de thuissituatie.

Subsidie verstrekt in 2009

Fier Fryslân

Inrichtingskosten Veilige Veste. Fier Fryslân is een expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties met als doel het helpen om geweld in relaties te voorkomen en te stoppen. Tevens wordt hulp geboden bij de gevolgen van dergelijk geweld. De subsidie is verstrekt op basis van het verbeteren van de thuisvervangende situatie.

Subsidie verstrekt in 2011

Subsidies

Stap 1

  q

Kom ik in aanmerking voor subsidie?

Stap 2

  q

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

Stap 3

  q

Wat gebeurt er nadat de aanvraag is ingediend?

Stap 4

  q

Aanvraag indienen

Kom ik in aanmerking voor subsidie?

Beoordelingskaders:

 1. Bevorderen van thuis zijn of thuisvervangende situatie of eerstelijnsgezondheidszorg in de provincie Friesland
 2. Organisaties zijnde of vallende onder een rechtspersoon
 3. Eenmalige activiteiten

Niet ten goede komende aan de exploitatie van een organisatie.

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

 1. Via de site www.fondsdegavere.nl
 2. Schriftelijk aan secretariaat Stichting Fonds de Gavere
  p/a Zwette 36 8446 MJ Heerenveen

Wat gebeurt er nadat
de aanvraag is ingediend?

 1. Indienen van uw aanvraag
 2. Bevestiging van ontvangst van uw aanvraag
 3. Beoordeling door het bestuur*
 4. Terugkoppeling naar u
 5. Bij toekenning van een aanvraag: verzoek om indienen van facturen etc. alvorens tot uitkering van de gevraagde subsidie kan worden overgegaan

* het bestuur komt tweemaal per jaar (in het voor- en najaar) bijeen.


Aanvraag financiële bijdrage

 • Wie doet de aanvraag?

  De aanvraag dient altijd door (een) rechtsgeldige vertegenwoordiger(s) van uw organisatie, bijvoorbeeld voorzitter, secretaris, penningmeester of directeur gedaan te worden.
 • Omschrijving project of evenement


U kunt uw aanvraag ook schriftelijk indienen. Stuur de gevraagd informatie + bijlagen naar:

Secretariaat Stichting Fonds de Gavere
p/a Zwette 36 8446 MJ Heerenveen

Toelichting bijlagen

U heeft de mogelijkheid om max. 3 bijlagen aan het formulier toe te voegen. Wij verzoeken u de volgende informatie als bijlage toe te voegen bij uw aanvraag:

 • Uitgebreide projectomschrijving
  (gevraagde bedrag, doelgroep, doelstelling, begroting, overige aangeschreven fondsen)
 • Kopie van de ANBi-beschikking
 • Kopie van de inschrijving KvK

Contact

secretariaat

Zwette 36, 8446 MJ Heerenveen

info@fondsdegavere.nl q

KVK 40005736 • ANBI 3470660

ANBI informatie

Hier vindt u een overzicht van alle relevante ANBI informatie m.b.t. Fonds de Gavere. Specifieke plannen en financiële stukken worden aangeboden als download (PDF).

Officiële naamgeving

Stichting Fonds de Gavere

KVK nummer

40005736

RSIN nummer

3470660

Contactgegevens

Postadres secretariaat
Zwette 36
8446 MJ Heerenveen
info@fondsdegavere.nl

Doelstelling             

 1. het ondersteunen van organisaties die werkzaam zijn ten behoeve van de volksgezondheid in het algemeen en ten behoeve van de verzorging en verpleging in de thuissituatie of thuisvervangende situatie van bewoners van de provincie Friesland in het bijzonder, met dien verstande dat in de ondersteuning- indien redelijkerwijs mogelijk- bijzondere aandacht wordt gegeven aan tuberculose danwel een daarmee redelijkerwijs te vergelijken of daaraan redelijkerwijs gelijk te stellen aandoening of ziekte, zulks ter beoordeling en bepaling door het bestuur;
 2. het onderhouden van de graven van de heer Klaas de Gavere, mevrouw Aaltje van der Zijpp en de heer Samuel de Gavere te Molkweren, de graven van de heer Samuel Philippus de Gavere en mevrouw Wikjen van der Hem te Wirdum, het tgaf van de heer Pieter Nannes van der Zijpp te Warns en het graf van de heer G. van Schouwen en zijn echtgenote te Terband en
 3. al hetgeen tot het hiervoor gestelde bevordelijk of dienst is, alles in de ruimste zin.

Beloningsbeleid

Er is geen beloningsbeleid voor de bestuursleden m.u.v. een vergoeding van de gemaakte reiskosten. De vermogensbeheerder, accountant, rentmeester en het secretariaat dienen een factuur in voor verleende diensten.

Beleidsplan

Download het beleidsplan als PDF
(update februari 2016)

Bestuurssamenstelling

Bekijk de samenstelling van het bestuur

Activiteiten

Minimaal 2x per jaar komt het bestuur in vergadering bijeen ter bespreking / beoordeling van ingediende subsidie-aanvragen en ter behandeling van bestuurszaken waaronder

 • het zich laten informeren door de vermogensbeheerder aangaande de stand van zaken van het vermogen van de Stichting
 • het zich laten informeren door de rentmeester aangaande de stand van zaken m.b.t. pachtcontracten/pachters
 • tweejaarlijks contact met de pachters middels een bezoek aan de pachters
 • het jaarlijks bespreken van de jaarrekening met de accountant

Financiële verantwoording 2015

Verkorte staat van baten en lasten

Baten
Pachtopbrengsten 60.347
Opbrengsten effecten 170.597
Financiële baten 2.905
Som der baten 233.849
Lasten
Toegezegde subsidies 25.732
Financiële lasten 44.008
Kosten onroerende goederen 13.300
Algemene kosten 21.357
Som der lasten 104.397
Saldo 129.452

Daadwerkelijke bestedingen

Hieronder is een overzicht gegeven van de daadwerkelijke bestedingen per rubriek. De bedragen zijn uitgekeerd overeenkomstig de doelstelling van Stichting Fonds de Gavere.

Rubriek Bedrag
Gehandicaptenzorg 31.000
Welzijnszorg algemeen 14.055
Totaal 45.055

Voorgenomen bestedingen

Stichting Fonds de Gavere is voornemens om, in overeenstemming met haar doelstelling, uit te keren in 2016. De gerealiseerde opbrengsten van beleggingen kunnen van invloed zijn op de daadwerkelijke bestedingen