Fonds de Gavere financiert activiteiten en projecten op het gebied van de eerstelijns gezondheidszorg in de provincie Friesland.

Fonds de Gavere heeft als doel het ‘thuis zijn’ of de ‘thuisvervangende situatie’ voor inwoners in de provincie Friesland te bevorderen.

Stichting

Wat doet Fonds de Gavere?

De Stichting heeft ten doel het ondersteunen van organisaties die werkzaam zijn ten behoeve van de volksgezondheid in het algemeen en ten behoeve van de verzorging en verpleging in de thuissituatie of thuisvervangende situatie van bewoners van de provincie Friesland in het bijzonder, met dien verstande dat in de ondersteuning- indien redelijkerwijs mogelijk- bijzondere aandacht wordt gegeven aan tuberculose danwel een vergelijkbare aandoening of ziekte.

Beleidsplan q Bestuur q

Voor wie is Fonds de Gavere?

Fonds de Gavere verstrekt subsidies ten behoeve van het bevorderen van de thuissituatie of de thuisvervangende situatie van de inwoners van de provincie Friesland, zijnde organisaties die vallen onder een rechtspersoon. Dit ten behoeve van de eerstelijns gezondheidszorg en bij voorkeur in relatie tot de oorspronkelijke doelstelling: het bestrijden van tuberculose. Raadpleeg het stappenplan om te bepalen of uw organisatie in aanmerking komt voor ondersteuning.

Ga naar het stappenplan d

Historie van Fonds de Gavere

Het Fonds De Gavere dateert van 1963 en is ontstaan uit een legaat. Een jaar later wordt het een stichting. Het vermogen heeft vooral gediend als zekerheid tijdens de bouw van het PFK-kantoor. Daarna is het gebruikt als reserve voor mogelijke problemen bij het invoeren van de AWBZ-financie­ring. In 1988 fuseren vier fondsen (Mejuffrouw A.G. van Hulstfonds, het dr. Overboschfonds, het Heytfonds en het Fonds de Gavere) onder de naam Fonds De Gavere.

Volledige historie q

Stichting Fonds de Gavere
Beleidsplan 2019

Stichting Fonds De Gavere (hierna: de stichting) is op 30 augustus 1967 opgericht en is statutair gevestigd in Leeuwarden. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd en vastgesteld bij akte de dato 8 november 2006.

Op 27 september 2007 heeft een fusie plaatsgevonden tussen de Stichting Fonds De Gavere (verkrijgende rechtspersoon) en de Herman Koert Mulder Stichting (verdwijnende rechtspersoon). Deze fusie heeft niet geresulteerd in een aanpassing van de doelstelling van Stichting Fonds de Gavere.

De stichting heeft met name ten doel het ondersteunen van organisaties die werkzaam zijn ten behoeve van de volksgezondheid. Voor de precieze doelomschrijving zoals deze is opgenomen in de statuten, verwijzen wij u naar hoofdstuk 2 van het beleidsplan.

Het beleidsplan geeft onder meer inzicht in de doelstelling, het bestuur en het beleid van de stichting.

Ons beleidsplan downloaden & afdrukken

Download het beleidsplan als PDF document q

Bestuur van Fonds de Gavere

De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit vijf leden. De bestuurderleden verdelen de functies van voorzitter, secretaris, penningmeester en andere functionarissen.

Het bestuur bestaat uit ten minste vijf leden welke worden gekozen op basis van ervaring en deskundigheid op het gebied van de gezondheidszorg, financiën en juridische zaken.

Een lid van het bestuur wordt benoemd door het bestuur voor een zittingsperiode van vier jaren en kan maximaal twee keer herbenoemd worden. In geval van vacatures zorgt het bestuur zelf voor invulling van de vacature, waarbij de functies van secretaris en penningmeester eventueel door één persoon kunnen worden vervuld.

De leden van het bestuur genieten geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Huidige samenstelling van het bestuur

Op dit moment is de samenstelling van het bestuur als volgt:

 1. Dr. W.J.  van der Kam, voorzitter
 2. Mevr. E.H. Bakker-Oosterheert, secretaris
 3. Dhr. O. Dijksma, penningmeester
 4. Mr. K.A. Breuker, lid
 5. Drs. J.J. Bakker, lid
 6. Mevr. S. Iest-Onrust, lid

Volledige historie van
Fonds de Gavere

Tussen 1905 en 1988 is de Provinciale Friese Kruisvereniging (PFK) nauw betrokken bij het beheer van een viertal fondsen te weten het Mejuffrouw A.G. van Hulstfonds, het dr. Overboschfonds, het Heytfonds en het Fonds de Gavere.

Tussen 1905 en 1908 wordt uit bijzondere giften de basis gelegd voor het Mejuffrouw A. G. van Hulstfonds. Tot 1979 is dat onderdeel van het PFK-vermogen. De middelen van het fonds dienen voornamelijk voor het financieren van gebouwen voor de tuberculosebestrijding. Rente en aflossing komen uit over­heidssubsidies. Met het oog op de komende financiering op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt in 1979 een deel van het PFK-vermogen ondergebracht bij het fonds, dat tegelijkertijd wordt omgezet in een zelfstandige stichting. Na 1978 verstrekt het fonds een lening voor het kantoorgebouw van de PFK en subsidieert het enkele projecten.

Het Dr. Overboschfonds is vanaf 1910 een vereveningsfonds. Het verdeelt onder plaatselijke kruisverenigingen overheidssubsi­dies voor de verpleging van tbc-patiënten. In 1948 verruimt het fonds zijn doelstellingen. Uit de opbrengsten van quota van plaatselijke kruisverenigingen en van twee collectes financiert het ook projecten van de PFK. De vereveningsfunctie blijft in stand tot 1965.

0000254429

0000254428

Het Heytfonds is in 1929 opgericht als stichting op basis van een legaat. Tot 1965 heeft het tbc-patiënten financieel onder­steund bij woningverbetering en ook met verpleeggelden.

Het Fonds De Gavere dateert van 1963 en is eveneens ontstaan uit een legaat. Een jaar later wordt het een stichting. Het vermogen heeft vooral gediend als zekerheid tijdens de bouw van het PFK-kantoor. Daarna is het gebruikt als reserve voor mogelijke problemen bij het invoeren van de AWBZ-financie­ring.

In 1988 fuseren de vier onder de naam Fonds De Gavere.

Globaal geschat hebben de fondsen in de periode 1905-2004 drie miljoen euro uitgegeven aan subsidies.

Historie downloaden & afdrukken

U kunt de volledige historie (tot 2004) ook als PDF document downloaden.

Download PDF document

Tovertafel

De Tovertafel is ontwikkeld om ouderen met een dementie op een plezierige wijze zowel fysiek, sociaal als mentaal te stimuleren.

Subsidie verstrekt in 2016

Telerevalidatie

Voor sommige patiënten is het lastig om regelmatig een bezoek te brengen aan een behandellocatie. Met het project Telerevalidatie wordt het mogelijk gemaakt dat een patiënt ook op afstand kan revalideren. Met financiële steun van St. Fonds de Gavere wordt dit project uitgevoerd.

Subsidie verstrekt in maart 2015

Kinderdagcentrum It Kampe

Dagcentrum voor kinderen met een verstandelijke beperking in de leeftijd van 0-18 jaar. Financiële steun voor aanschaf van een rolstoelschommel met ondergrond voor het dagbestedingscentrum.

subsidie toegekend in februari 2016

Jeugdhulp Friesland

St. Fonds de Gavere gaf een bijdrage in de kosten voor een dagje uit in Aquazoo, om pleegkinderen in het zonnetje te zetten en als blijk van waardering voor hun pleegouders.

Subsidie toegekend in mei 2016

De Wissel

In de Wissel in Beetsterzwaag wonen mensen van 18 jaar en ouder met een zware multi-problematische beperking. Voor de transportgroep ( dagbesteding) die alle werkdagen het vuil ophaalt, zijn nieuwe transportkarren aangeschaft.

Subsidie toegekend in februari 2016

Moeder en kind huis Kien

Tijdelijk verblijf voor moeders en hun kind of zwangere vrouwen. Bij de moeders is er sprake van een verstandelijke beperking en/of psychische problematiek. Financiering voor inrichtingskosten van de appartementen.

subsidie toegekend in maart 2016.

Tovertafel

De Tovertafel krijgt demente ouderen in beweging.

De Tovertafel is ontwikkeld om ouderen met een dementie op een plezierige wijze zowel  fysiek, sociaal als mentaal te stimuleren. Het is een nieuw spelconcept dat bestaat uit lichtanimaties die worden geprojecteerd op de eettafel. Deze lichtprojecties zijn interactief doordat ze reageren op de beweging van handen en armen van de ouderen. St. Fonds de Gavere heeft aan o.a. Talant een financiële bijdrage hiervoor verstrekt.

Subsidie verstrekt in 2016

Telerevalidatie

Voor sommige patiënten is het lastig om regelmatig een bezoek te brengen aan een behandellocatie. Met het project Telerevalidatie wordt het mogelijk gemaakt dat patiënten ook op afstand kunnen revalideren onder andere met behulp van online toepassingen, zoals een online behandelomgeving, beeldbellen en app’s.
Deze toepassingen verminderen o.a. reistijd en versterken daarnaast de zelfredzaamheid en de regiefunctie van patiënten.
Doelstelling van Revalidatie Friesland is om in 2018 tien procent van de totale behandelinzet uit te voeren met behulp van Telerevalidatie. Met financiële steun van St. Fonds de Gavere wordt dit project uitgevoerd.

Subsidie verstrekt in maart 2015

Kinderdagcentrum It Kampe

Dagcentrum voor kinderen met een verstandelijke beperking in de leeftijd van 0-18 jaar. Door  financiële steun van St. Fonds de Gavere werd de aanschaf van een rolstoelschommel met ondergrond voor het dagbestedingscentrum mogelijk gemaakt.

 

 

subsidie toegekend in februari 2016

Jeugdhulp Friesland

St. Fonds de Gavere gaf een bijdrage in de kosten voor een dagje uit in Aquazoo  (10 september 2016 ) om pleegkinderen in het zonnetje te zetten en als blijk van waardering voor hun pleegouders. Ook was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

Subsidie toegekend in mei 2016

De Wissel

In de Wissel in Beetsterzwaag wonen ruim 270 mensen van 18 jaar en ouder met zware multi-problematische beperking. Door veranderingen en bezuinigingen in de zorg is een steeds grotere groep cliënten zeven dagen per week op deze locatie.

De Wissel heeft meer dagbestedingsgroepen opgezet om voor deze cliënten een zinvolle functie aan de dag te geven. Voor de transportgroep, die alle werkdagen het vuil op de locatie ophaalt en duurzaam verwerkt, zijn nieuwe transportkarren aangeschaft. St. Fonds de Gavere heeft hier een financiële bijdrage aan gegeven.

Subsidie toegekend in februari 2016

Moeder en kind huis Kien

Moeder en kind huis Kien biedt een tijdelijk verblijf voor moeders en hun kind of zwangere vrouwen. Bij de moeders is er sprake van een verstandelijke beperking en/of psychische problematiek. St. Fonds de Gavere stelde financiële middelen voor inrichtingskosten van de appartementen beschikbaar.

 

subsidie toegekend in maart 2016.

Subsidies

Stap 1

  q

Kom ik in aanmerking voor subsidie?

Stap 2

  q

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

Stap 3

  q

Wat gebeurt er nadat de aanvraag is ingediend?

Stap 4

  q

Aanvraag indienen

Kom ik in aanmerking voor subsidie?

De aanvraag moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Bevorderen van thuis zijn of thuis vervangende situatie of eerstelijnsgezondheidszorg in de provincie Friesland
 2. Organisaties zijnde of vallende onder een rechtspersoon
 3. Per project wordt éénmalig subsidie verstrekt
 4. Niet ten goede komende aan de exploitatie van een organisatie.

 

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

 

 1. Via de website van Fonds de Gavereq
 2. Schriftelijk aan secretariaat Stichting Fonds de Gavere
  p/a Krite 29 ,  9212 VB Boornbergum

Wat gebeurt er nadat
de aanvraag is ingediend?

 1. Bevestiging van ontvangst van uw aanvraag
 2. Beoordeling door het bestuur*
 3. Terugkoppeling naar u
 4. Bij positieve beoordeling  van een aanvraag: verzoek om indienen van facturen etc. alvorens tot uitkering van de gevraagde subsidie kan worden overgegaan

 

* het bestuur komt tweemaal per jaar (in het voor- en najaar) bijeen.

Aanvraag financiële bijdrage

 • Wie doet de aanvraag?

  De aanvraag dient altijd door (een) rechtsgeldige vertegenwoordiger(s) van uw organisatie, bijvoorbeeld voorzitter, secretaris, penningmeester of directeur gedaan te worden.
 • Omschrijving project of evenement


U kunt uw aanvraag ook schriftelijk indienen. Stuur de gevraagde informatie + bijlagen naar:

Secretariaat Stichting Fonds de Gavere
p/a Krite 29  9212 VB Boornbergum

Toelichting bijlagen

U heeft de mogelijkheid om max. 3 bijlagen aan het formulier toe te voegen. Wij verzoeken u de volgende informatie als bijlage toe te voegen:

 • Uitgebreide projectomschrijving
  (gevraagde bedrag, doelgroep, doelstelling, begroting, overige aangeschreven fondsen)
 • Kopie van de ANBi-beschikking
 • Kopie van de inschrijving KvK

Contact

secretariaat

Krite 29, 9212 VB Boornbergum

info@fondsdegavere.nl q

Privacystatement q

KVK 40005736 • ANBI 3470660

ANBI informatie

Hier vindt u een overzicht van alle relevante ANBI informatie m.b.t. Fonds de Gavere. Specifieke plannen en financiële stukken worden aangeboden als download (PDF).

Officiële naamgeving

Stichting Fonds de Gavere

KVK nummer

41001173

RSIN nummer

3470660

Contactgegevens

Postadres secretariaat
Krite 29
9212 VB Boornbergum
info@fondsdegavere.nl

Doelstelling             

 1. het ondersteunen van organisaties die werkzaam zijn ten behoeve van de volksgezondheid in het algemeen en ten behoeve van de verzorging en verpleging in de thuissituatie of thuisvervangende situatie van bewoners van de provincie Friesland in het bijzonder, met dien verstande dat in de ondersteuning- indien redelijkerwijs mogelijk- bijzondere aandacht wordt gegeven aan tuberculose danwel een daarmee redelijkerwijs te vergelijken of daaraan redelijkerwijs gelijk te stellen aandoening of ziekte, zulks ter beoordeling en bepaling door het bestuur;
 2. het onderhouden van de graven van de heer Klaas de Gavere, mevrouw Aaltje van der Zijpp en de heer Samuel de Gavere te Molkweren, de graven van de heer Samuel Philippus de Gavere en mevrouw Wikjen van der Hem te Wirdum, het graf van de heer Pieter Nannes van der Zijpp te Warns en het graf van de heer G. van Schouwen en zijn echtgenote te Terband en
 3. al hetgeen tot het hiervoor gestelde bevordelijk of dienst is, alles in de ruimste zin.

Beloningsbeleid

Er is geen beloningsbeleid voor de bestuursleden en het secretariaat m.u.v. een vergoeding van de gemaakte reiskosten. De vermogensbeheerder, accountant en rentmeester dienen een factuur in voor verleende diensten.

Beleidsplan

Download het beleidsplan als PDF
(update februari 2019)

Bestuurssamenstelling

Bekijk de samenstelling van het bestuur

Activiteiten

Minimaal 2x per jaar komt het bestuur in vergadering bijeen ter bespreking / beoordeling van ingediende subsidie-aanvragen en ter behandeling van bestuurszaken waaronder:

 • het zich laten informeren door de vermogensbeheerder aangaande de stand van zaken van het vermogen van de Stichting
 • het zich laten informeren door de rentmeester aangaande de stand van zaken m.b.t. pachtcontracten/pachters
 • tweejaarlijks contact met de pachters middels een bezoek aan de pachters
 • het jaarlijks bespreken van de jaarrekening met de accountant

Financiële verantwoording 2019

Verkorte staat van baten en lasten

Baten
Pachtopbrengsten 71.336
Opbrengsten effecten -139.102
Financiële baten 1.341
Eenmalige opbrengsten
Som der baten -66.425
Lasten
Toegezegde subsidies 61.376
Financiële lasten 48.196
Kosten onroerende goederen 10.267
Algemene kosten 16.549
Som der lasten 136.388
Saldo -202.813

Daadwerkelijke bestedingen

Hieronder is een overzicht gegeven van de daadwerkelijke bestedingen per rubriek. De bedragen zijn uitgekeerd overeenkomstig de doelstelling van Stichting Fonds de Gavere.

Rubriek Bedrag
Gehandicaptenzorg 29.273
Welzijnszorg algemeen 32.103
Totaal 61.376

Voorgenomen bestedingen

Stichting Fonds de Gavere is voornemens om, in overeenstemming met haar doelstelling, uit te keren in 2020. De gerealiseerde opbrengsten van beleggingen kunnen van invloed zijn op de daadwerkelijke bestedingen.